Thursday, 12 July 2012

Shiva AartiLord Shiva Aarti
Jai Shiv omkara, Prabhu jai Shiv omkara 
Brahma Vishnu Sadaashiv ardhangi dhara, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Ekanan, chaturanan, panchaanan raje, 
Hansasan GarudaSan Vrishvahan saje, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Do bhuj, charu chaturbhui dashmukh ati sohe 
Tinon rup nirakhte tribhuvan janmohe, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Akshyamaala banamala mundmal dhari 
Chandan mrigmad sohai, bhale shubhkari, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Shvetambar Pitambar Bagambar ange, 
Brahmadik Sankaadik Pretadik sange, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Kar madhye kamandalu au trishul bhari, 
Sukhkari dukhahaari jagpalankari, 
Om Har Har Mahadeva.... 

Brahma Vishnu Sadashiv janat avivekaa, 
Pranavakshar men shobhit ye tinon eka, 
Om Har Har Mahadeva.... 
Trigun svaami ki arti jo koi nar gave 
Kahat Shivanand svami man vaanchhit phal pave, 
Om Har Har Mahadeva.

0 comments:

Post a comment