Ganpati Wallpaper

Vakratunda Mahakaya, Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru Mey Deva, Sarva Karyeshu Sarvada

History of Shree Hanuman

The story of the birth of Hanuman goes

Hanumanji Ashtothra Naamavali

Lord Hanuman Ashtothra Naamavali

God Hanumanji Aarti

Hanumanji Aarti

108 Names of Lord Hanuman

Names of Lord Hanuman

Showing posts with label ganesh sankatnashan stotra. Show all posts
Showing posts with label ganesh sankatnashan stotra. Show all posts

Wednesday, 5 September 2012

Shree Ganesh | Sankat Nashan Stotra

Sankat Nashan Stotra


TaPranamya ShirsaDevam GauriPutra Vinayakam
Bhaktavasam SmareNityam AyuhuKamartha Siddhaye..1


Prathamam Vakratundamcha Ekdantam Dwitiyakam
Tritiyam KrishnaPingaksham GajaVakram Chaturthakam..2


Lambodarm Panchamam cha Shashtham Vikatmeva cha
Saptam VighnaRajendram Dhumravarnam Tathashtakam..3


Navam Bhalachandram cha Dashmamtu Vinayakam
Ekadasham Ganapatim Dwadasham tu Gajananam..4


Dwadashaitani Namani TriSandhyai Yah Pathennarh
Na cha Vigna Bhayam Tasya sarva Siddhi Karam Prabho..5


Vidyarthi Labhate Vidyam, Dhanarthi Labhate Dhanam
Putrarthi Labhate Putram, Moksharthi Labhate Gatim..6


Japed Ganapati Stotram Shadbhir Masaihi Falam Labhet
Samvastarena Siddhim cha Labhate natra Sanshayh..7


Ashtobhyo BhahmaneBhyascha Likhitva Yah Samarpayet
Tasya Vidya Bhavet Sarva Ganeshsya Prasadatah. ..8