Ganpati Wallpaper

Vakratunda Mahakaya, Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru Mey Deva, Sarva Karyeshu Sarvada

History of Shree Hanuman

The story of the birth of Hanuman goes

Hanumanji Ashtothra Naamavali

Lord Hanuman Ashtothra Naamavali

God Hanumanji Aarti

Hanumanji Aarti

108 Names of Lord Hanuman

Names of Lord Hanuman

Showing posts with label dwadash jyotirlinga wiki. Show all posts
Showing posts with label dwadash jyotirlinga wiki. Show all posts

Tuesday, 31 July 2012

Dwadash Jyotirlinga Stotram


Sourashtra dese visadetiramye Jyotirmayam ChandraKalavatamsam .
Bhakti Pradanaya Kripaveteernam tam Somanatham Sharanam prapadye ..1..

Shreeshaila Shringe vibudhaatisange tulaadritungaapi muda vasantam .
Tamararjunam mallikapurvamekam namami sansara samudrasetum ..2..

Avantikayam vihitaavataram muktipradanaya cha sajjananam .
Akala mrityoh paripakshanartha vande mahakalamahesuresham ..3..

Kaaverika narmadayoh pavitre samagame sajjanataranaya .
Sadaiv mandhatripuray vasantam Omkarameesam Shivamekameeday ..4..

Poorvottare prajwalikanidhane sada vasantam Girijasametam .
Sursuraradhitapadamangam Shree Vaidyanatham tamaham namami ..5..

Yaamye sadange nagaratiramye vibhushitangam vividhaischa bhogaih .
Sadbhati muktiprada meesha mekam shree Naganatham sharanam prapadye ..6..

Mahadriparshwe cha tate ramantam sampoojyamanm satatam muneendreh .
Surasurairyaksha mahoragadhyaih Kedarameesham Shivamekameede ..7..

Sahyadrisheershe vimale vasantam Godavari teera pavitradeshe .
Yadarshanatpatakamaashu nasham praayati tam Tyambakameeshameede ..8..

Sutamraparnijalrashi yoge nibadhya setum vishikhairasankhyaih .
Shree Ramachandrena samarpitam tam Rameshwarakhyam niyatam namami ..9..

Yam Dakinee shakineeka samaje nishevyamanam pishitasanaishcha .
Sadaiva Bheemadipadaprasiddham tam Shankaram bhakta hitam namami ..10..

Saananda maanandavane vasantamanandakandam hatapapavrindam .
Vaaranaseenathamanatha natham shree Vishwanatham Sharanam prapadye ..11..

Elapure ramya vishalakeshmin samullasantamcha jagadvarenyam .
Vande mahodaratara swabhavam Ghrishneshwarakhyam saranam prapadye ..12..

Jyotirmaya DwaadasaLingakaanam Shivatmanamproktamidam kramena .
Stotram pathitwa manujotibhaktya phalam tadalokya nijam bhajechcha ..13..