Ganpati Wallpaper

Vakratunda Mahakaya, Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru Mey Deva, Sarva Karyeshu Sarvada

History of Shree Hanuman

The story of the birth of Hanuman goes

Hanumanji Ashtothra Naamavali

Lord Hanuman Ashtothra Naamavali

God Hanumanji Aarti

Hanumanji Aarti

108 Names of Lord Hanuman

Names of Lord Hanuman

Showing posts with label lakshmi ashtothram. Show all posts
Showing posts with label lakshmi ashtothram. Show all posts

Friday, 26 October 2012

Maa Lakshmi Ashtottara ShatanaamavaliLakshmi Ashtottara Shatanaamavali 

Om Prakruthyai namaha 
Om Vikruthyai namaha 
Om Vidyayai namaha 
Om Sarva-butha-hita-pradayai namaha 
Om Shradhayai namaha 
Om Vibhutyai namaha 
Om Surabyai namaha 
Om Para-matma-kayai namaha 
Om Vache namaha 
Om Padma-layayai namaha 
Om Padmayai namaha 
Om Suchayai namaha 
Om Swahayai namaha 
Om Swadayai namaha 
Om Sudhayai namaha 
Om Dhanyayai namaha 
Om Hiranyayai namaha 
Om Lakshmyai namaha 
Om Nitya-poostayai namaha 
Om Vibha-varyai namaha 
Om Adityai namaha 
Om Dityai namaha 
Om Dhiptayai namaha 
Om Vasu-dayai namaha 
Om Vasu-dharinyai namaha 
Om Kama-layai namaha 
Om Kanthayai namaha 
Om Kamakshmyai namaha 
Om Kroda-sambavayai namaha 
Om Anugraha-paradayai namaha 
Om Budhaye namaha 
Om Anaghayai namaha 
Om Hari-vallabayai namaha 
Om Ashokayai namaha 
Om Amrutayai namaha 
Om Loka-shoka-vinasinyai namaha 
Om Dharma-nilayayai namaha 
Om Karu-nayai namaha 
Om Loka-mathre namaha 
Om Padma-priyayai namaha 
Om Padma-hastayai namaha 
Om Padma-kshemyai namaha 
Om Padam-sundaryai namaha 
Om Padmod-bhavayai namaha 
Om Padma-mukyai namaha 
Om Padma-naba-priyayai namaha 
Om Ramayai namaha 
Om Padma-mala-darayai namaha 
Om Devyai namaha 
Om Padminyai namaha 
Om Padma-gandinyai namaha 
Om Punya-gandayai namaha 
Om Supra-sannayai namaha 
Om Prasadabi-mukhyai namaha 
Om Prabhayai namaha 
Om Chandra-vadhanayai namaha 
Om Chandrayai namaha 
Om Chandra-sahodaryai namaha 
Om Chatur-bhujayai namaha 
Om Chandra-roopayai namaha 
Om Indirayai namaha 
Om Indu-seethalayai namaha 
Om Ahloda-janyai namaha 
Om Pustyai namaha 
Om Shivayai namaha 
Om Shivakaryai namaha 
Om Satyai namaha 
Om Vimalayai namaha 
Om Vishwa-jananyai namaha 
Om Tustayai namaha 
Om Dharidhrya-nashinyai namaha 
Om Preeti-phuskarinyai namaha 
Om Shantayai namaha 
Om Shukla-malyam-barayai namaha 
Om Shriyai namaha 
Om Bhaskaryai namaha 
Om Bilva-nilayayai namaha 
Om Vara-rohayai namaha 
Om Yashasvinyai namaha 
Om Vasundarayai namaha 
Om Udarangayai namaha 
Om Harinyai namaha 
Om Hema-malinyai namaha 
Om Dhana-dhanya-karyai namaha 
Om Sidhaye namaha 
Om Srainya-saumyayai namaha 
Om Shubha-pradhayai namaha 
Om Nrupa-veshma-gatha-nandhayai namaha 
Om Varalakshmai namaha 
Om Vatsu-pradhyai namaha 
Om Shubayai namaha 
Om Hiranya-prakarayai namaha 
Om Samudra-tanayayai namaha 
Om Jayayai namaha 
Om Mangalayai namaha 
Om devyai namaha 
Om Vishnu-vaksha-stala-stitayai namaha 
Om Vishnu-patnai namaha 
Om Prasanakshyai namaha 
Om Narayana samashritayai namaha 
Om Daridhrya-dvamsinyai namaha 
Om Dhevyai namaha 
Om Sarvo-padrava-varenyai namaha 
Om Nava-durgayai namaha 
Om Maha-kalyai namaha 
Om Bramha-vishnu-shivat-mikayai namaha 
Om Tri-kala-gnyana-sampannayai namaha 
Om Bhuwa-neshwaryai namaha